We are pleased to announce a research grant opportunity provided by Manoogian Simone Research Fund (MSRF) for students and researchers in Armenia. This funding opportunity is aimed at building research capacity in Armenia to advance economic growth and development issues in the country. The topics for applied research, which are related to Armenia’s development needs across a wide range of topic areas, are aligned with Government priorities. Grants will be awarded both to research teams with established track records with Armenian university affiliations, and smaller grants to university students.

MSRF awards grants through a competitive application and review process. Request for Proposals for each topic are available under Students and Researchers sections respectively.

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ «Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամը» (ՄՍՀՀ) սկսել է դրամաշնորհ ստանալու դիմումներ ընդունել՝ ՀՀ կառավարության համար հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով: Հայտեր կարող են ներկայացնել ինչպես փորձառու հետազոտողները, այնպես էլ համալսարանների ուսանողները:

ՄՍՀՀ դրամաշնորհները տրամադրվում են մրցակցային հիմունքներով: Հետազոտությունների թեմաներին ծանոթնալու համար այցելեք Current Solicitations. Դիմումի ձևի և ընթացակարգի մասին այցելեք How to Apply բաժինը: