Ongoing Projects

ՄՍՀՀ ծրագիրը 2021 թ. -ի գարնանային կիսամյակի համար ուսանողներին տրամադրում է հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ իրենց հետազոտական ավարտական թեզերը գրելու համար:

Դիմումների վերջնաժամկետ. 19 մարտի , 2021թ.

Թեմաներ՝

Թեմա 1. Զբոսաշրջության ոլորտում թվայնացման կարիքների գնահատում և առաջարկների մշակում

Թեմա 2. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն ճանապարհաշինության և այլ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների համար

Թեմա 3. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն առողջապահական ծրագրերի համար

Թեմա 4. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող ծրագրերի համար

Թեմա 5. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն կեղտաջրերի մաքրման ծրագրերի համար

 

The MSRF program is providing additional funding resources to students to tailor their research theses/capstones for the Spring semester 2021.

Deadline for applications: March 19, 2021 

The research project duration is six months.

The deadline of the project is September 30 2021.

Topic 1. Assessment of digitalization needs in the field of tourism and development of recommendations  

Topic 2. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for road construction and other transport infrastructures

Topic 3. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for health programs

Topic 4. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for energy projects

Topic 5. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for wastewater cleaning projects

Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.
Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ․ 
 
Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.
Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ․ 

Topic 1. The toolkit for information attack carried by  Azerbaijan against the Republic of Armenia and Artsakh

Deadline for application: March 19, 2021.
Deadline for completion of the research: December 31, 2021.

Topic 2. The system of indicators of the level of socio-economic development in regions as a tool to ensure balanced development of the region / country

Deadline for application: March 19, 2021.
Deadline for completion of the research: December 31, 2021.

 

WASTE QUANTITY AND COMPOSITION STUDY: The Waste Quantity and Composition Study, funded by the AUA Manoogian Simone Research Fund, is being implemented by AUA Acopian Center for the Environment in close partnership with the Government of Armenia. The project aims to study the quantity, composition and, when applicable, calorific-value of municipal solid waste, construction and demolition waste, industrial waste, electrical and electronic waste, agricultural and horticultural waste, medical waste, automotive waste by region and community types. Importantly, the project will offer training to local experts and staff on conducting such studies, helping enhance in-country capacity.

The Waste Quantity and Composition Study is initiated upon agreement by the Fund donor and the Government of Armenia to address the pressing solid waste management needs in the country. It predates the establishment of the the Fund’s call for proposals and selection panel.

For more information visit: https://ace.aua.am/waste/composition/.