Researchers

No current calls for researchers

Eligibility for Researchers

  • Both local and international researchers can apply.
  • Lead researcher must be full time employed at any Armenian university. Researchers may apply as individuals or as teams.
  • Preference will be given to a team whose composition is primarily academic.
  • Priority is given to research teams whose composition includes students.

Պահանջները հետազոտողների համար.

– Կարող են դիմել ինչպես տեղացի, այնպես էլ միջազգային հետազոտողները,

– Հետազոտողները կարող են դիմել ինչպես անհատապես, այնպես էլ խմբով: Հետազոտական խմբի ղեկավարը պետք է ամբողջական դրույքով աշխատի հայաստանյան որևէ բուհում։

– Նախապատվությունը տրվելու է հիմնականում համալսարանի աշխատակիցներից կազմված խմբերին,

– Նախապատվությունը տրվելու է այն խմբերին, որոնք հետազոտության իրականացման գործընթացում կներգրավեն ուսանող(ներ)ի:

 

The topics of the ongoing projects are the following:

Topic 1 – The toolkit for information attack carried by  Azerbaijan against the Republic of Armenia and Artsakh.

Topic 2 – The system of indicators of the level of socio-economic development in regions as a tool to ensure balanced development of the region/country.